ភាពជាពលរដ្ឋនៃអាន់ទីហ្គូនិងបាបារដាអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់យើង

ភាពជាពលរដ្ឋនៃអាន់ទីហ្គូនិងបាបារដាអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់យើង

សញ្ជាតិ Antigua និង Barbuda - អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់យើង

ភាសាអង់គ្លេស
ភាសាអង់គ្លេស